Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient, który jako Konsument zawarł umowę na odległość, może, na podstawie art. 27 ustawy o prawach Konsumenta, od niej odstąpić, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 ust. 2 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Link do formularza: http://www.shop.promstahl.com/uploads/webpage/pl_PL/RIGHT2CANCEL.pdf?v1584434073. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: office@shop.promstahl.com bądź pisemnie na adres (PROJPRZEM MAKRUM S.A. , Szosa Kotomierska 35, 86-010 Koronowo).
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części;
  2. dla pozostałych umów z Konsumentem – od dnia zawarcia umowy.
 3. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu należności.
 4. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 5. W razie odstąpienia od Umowy, o którym mowa w punkcie 1, Umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar lub Towary niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy, na adres Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba, że Sprzedawca zaproponował, iż sam odbierze Towar lub Towary.
 7. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru lub Towarów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z Towaru lub Towarów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd Towarem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru Towaru.
 9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru z zastrzeżeniem, że:
  1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
  2. w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
  3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 8 powyżej;
  4. jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze zwracany Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
 10. Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 11. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
 12. W przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.
 13. Sprzedawca i Klient mogą odstąpić od umowy o świadczeniu usługi polegającej na prowadzeniu konta Klienta, w każdym czasie, za porozumieniem stron.
 14. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usługi polegającej na prowadzeniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyny, przesyłając w tym celu stosowane oświadczenie drogą elektroniczną na adres: office@shop.promstahl.com lub listem poleconym na adres Sprzedawcy.
 15. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usługi polegającej na prowadzeniu konta Klienta w przypadku, gdy Klient narusza Regulamin, zgodnie z rozdz. 1. pkt 8. Regulaminu, a w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Umowa wygasa wówczas po 7-dniowym okresie wypowiedzenia.